Statut

Statut Wojewódzkiego Związku
Hodowców Koni w Warszawie

zatwierdzony na Walnym Zjeździe Związku
w dniu 10.04.2024 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§1.

 1. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie /dalej zwany “Związkiem” jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
 2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.
 3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr. 32, poz. 217 z 1982 r., zm. Dz.U. Nr. 106, poz. 668 z 1998 r.).

§2.

 1. Obszarem działania Związku jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku są Marki.
 3. Związek posiada Oddział w Radomiu.
 4. Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie określa zasięg terytorialny i zakres działania Oddziału.

§3.

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej “PZHK”.

§4.

 1. Związek organizuje na obszarze swego działania Terenowe Koła Hodowców Koni, zwane dalej “Kołami”.
 2. Koła zrzeszają osoby fizyczne na zasadach określonych w niniejszym statucie. Terenem działalności Koła jest powiat lub powiaty.

 

§5.

 1. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: “Wojewódzki Związek Hodowców Koni” i napisem pośrodku “w Warszawie” oraz podłużnej z tą samą treścią.
 2. Oddział używa pieczęci podłużnej o treści: “Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu”.

 

§6.

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych.
 3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.

Rozdział 2.
Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji:

§7.

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona praw i interesów hodowców koni, a w szczególności:

 1. organizowanie grup hodowców i producentów koni;
 2. doskonalenie hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych;
 3. współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni; reprezentowanie interesów hodowców i ich obrona w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej;
 4. szkolenie fachowe hodowców;
 5. udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni.

 

§8.

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych związanych z prowadzeniem ksiąg hodowlanych i oceną wartości użytkowej koni;
 2. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów;
 3. popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni;
 4. wprowadzenie właściwych zasad organizacji hodowców koni służących dobru hodowli;
 5. współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni;
 6. współpracę z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni;
 7. organizowanie pokazów i wystaw oraz aukcji sprzedaży koni;
 8. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku;
 9. udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych;
 10. organizowanie kursów w zakresie hodowli koni, podkownictwa, zoohigieny i użytkowania koni;
 11. współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii;
 12. współpracę z ośrodkami naukowymi;
 13. współdziałanie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni;
 14. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku.

 

§9.

 1. Obsługę administracyjno – biurową Związku sprawuje biuro Związku.
 2. Na czele biura Związku stoi Dyrektor Biura
 3. Dyrektor biura Związku jest powoływany przez Zarząd Związku, po zaopiniowaniu przez Prezydium PZHK.
 4. Obsługę administracyjno – biurową Oddziału sprawuje biuro Oddziału z siedzibą w Radomiu.
 5. Na czele biura Oddziału stoi Dyrektor Oddziału powoływany przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10.

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być osoby fizyczne zajmujące się praktycznie hodowlą koni albo związane z nią zawodowo.

§11.

 1. Osoby fizyczne są przyjmowane i skreślane przez Zarząd WZHK.
 2. Członkiem honorowym Związku jest osoba szczególnie zasłużona dla Związku, której Walny Zjazd Związku na wniosek Zarządu Związku, nadał taki tytuł.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku.

 

§12.

Członek Związku ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zebraniu Terenowego Koła Hodowców Koni;
 2. wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK, z wyłączeniem członków nieposiadających czynnego prawa wyborczego;
 3. posiadać legitymację Związku i nosić odznakę PZHK.

§13.

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składkę członkowską, jak również wszystkie opłaty ustanowione przez władze Związku, z zastrzeżniem § 11 ust. 3 Statutu;
 2. stosować się do postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i wytycznych Związku i PZHK;
 3. brać udział w pracach Związku i dążyć do realizacji jego zadań.

 

§14.

 1. Członkostwo w Związku wygasa wskutek:

           1) śmierci

           2) rezygnacji z członkostwa w Związku, złożonej na piśmie Zarządowi Związku.

 1. Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:

          1) skreślenia z listy członków;

          2) pozbawienia członkostwa na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Związku albo w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych.

 1. Skreślenia z listy członków, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 może nastąpić wskutek:

          1) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat;

          2) niewykonywania obowiązków statutowych, lub dokonywania czynów sprzecznych z prawem i innych czynów godzących w dobre imię Związku i hodowców.

 1. Uchwałę o skreśleniu z listy członków na skutek okoliczności wskazanych w ust. 3 podejmuje Zarząd i wraz z uzasadnieniem doręcza ją zainteresowanemu w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej podjęcia.
 2. Od uchwały tej służy zainteresowanemu prawo odwołania do najbliższego Walnego Zjazdu za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.
 3. Członek WZHK traci członkostwo po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania do Walnego Zjazdu, a w wypadku wniesienia odwołania w dniu podjęcia przez Walny Zjazd uchwały podtrzymującej uchwałę Zarządu o skreśleniu członka.
 4. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Związku na czas do uprawomocnienia się uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków.

Rozdział 4.
Władze Związku:

§15.

 1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
 2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:

          1) głosowanie jest tajne, chyba że 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym,

          2) nie ogranicza się liczby kandydatów, względnie liczby list kandydatów do władz,

          3) głosuje się na poszczególnych kandydatów lub na poszczególne listy kandydatów do władz,

           4) mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które uzyskały największą liczbę głosów,

           5) etatowi pracownicy Związku nie mogą kandydować do władz Związku, o których mowa w § 16 ust. 1 Statutu, w tym również nie mogą być delegatami na Walny Zjazd Delegatów;

            6) do władz Związku mogą kandydować delegaci wybrani na Walny Zjazd Związku przez Walne Zebrania Kół.

3. Do władz Związku nie mogą kandydować osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydat składa w tym zakresie pisemne oświadczenie.

3a. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Zarząd może zobowiązać taką osobę do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Nie przedłożenie zaświadczenia w terminie wskazanym  przez Zarząd skutkuje wygaśnięciem pełnionej funkcji.

4. Członkami władz Związku, o których mowa w § 16 pkt 2, 3 i 4 nie mogą być osoby spokrewnione z pracownikami biura Związku w stosunku pokrewieństwa pierwszego i drugiego stopnia lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

§16.

 1. Władzami Związku są:

           1) Walny Zjazd Delegatów,

           2) Zarząd oraz Prezes Związku,

           3) Komisja Rewizyjna,

           4) Sąd Koleżeński. 

     2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych władz przez Walny Zjazd.

     2a. Funkcje Prezesa ta sama osoba może pełnić tylko przez dwie kolejne kadencje.

     3. Pełnienie funkcji we władzach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4 wygasa na skutek:

           1) pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,

           2) śmierci,

           3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego.

4) nieprzedłożenia zaświadczenia o niekaralności, o którym mowa w  15 ust. 3a Statutu.

       4. Głosowanie w sprawach wyboru i odwołania władz Związku jest tajne chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania obecnych na Zjeździe opowie się za głosowaniem jawnym.

      5. Głosowanie w pozostałych wypadkach jest jawne chyba, że co najmniej 2/3 uprawnionych obecnych na Zjeździe opowie się za głosowaniem tajnym.

 

§17.

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zjazdy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zjazdy zwołuje Zarząd Związku co najmniej raz w połowie kadencji.

     4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

         1) co najmniej 1/3 delegatów,

         2) Komisji Rewizyjnej.

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd musi odbyć się w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.
 2. Nadzwyczajny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany.
 3. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci powinny być powiadomieni na piśmie:

1) listem poleconym wysłanym na co najmniej 21 dni przed terminem Zjazdu, lub;

2) pocztą elektroniczną na adres podany przez delegata do Biura Związku na co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu. W takim przypadku delegat potwierdza zwrotnie doręczenie zawiadomienia.

 

§18.

 1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na Walnych Zebraniach Terenowych Kół Hodowców Koni

    1a. W przypadku niemożności udziału delegata  w  Walnym Zjeździe, w miejsce nieobecnego delegata udział bierze tylko i wyłącznie  zastępca delegata z danego koła, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę. Nieobecnego delegata nie może zastępować  ustanowiony przez niego pełnomocnik.

 1. Członkowie ustępujących władz Związku, Prezesi Terenowych Kół Hodowców Koni, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.
 2. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymagających kwalifikowanej większości głosów.
 3. Wybór Prezesa Związku następuje bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania obecnych na Zjeździe.
 4. W razie braku kworum określonego w ust. 3, Walny Zjazd może się odbyć w tym samym dniu, pół godziny później w drugim terminie i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na Zjeździe uprawnionych do głosowania. Informację tę należy zamieścić w zawiadomieniach o Walnym Zjeździe.

 

§19.

 1. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.
 2. Projekt porządku obrad oraz projekt regulaminu obrad Zjazdu uchwala Zarząd Związku.
 3. Wnioski o zamieszczaniu spraw w porządku dziennym Walnego Zjazdu mogą składać:

         1) Zarządy Kół,

         2) Komisja Rewizyjna Związku,

– najpóźniej na 6 tygodni przed terminem Walnego Zjazdu. Wnioski złożone po tym terminie nie mogą być uwzględnione.

 1. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być tylko sprawy zamieszczone w porządku obrad przyjętym przez Zjazd.

§20.

Do właściwości Walnego Zjazdu należy:

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie planów działalności Związku i kierunków hodowlanych oraz dodatkowych składek wyłącznie na potrzeby Związku,
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. Udzielanie lub odmowa udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców.

5a.   Wybór Prezesa Związku oraz jego odwołanie w czasie trwania kadencji.

 1. Wybór delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd PZHK,
 2. Inicjowanie wniosków i postulatów dotyczących spraw Związku.
 3. Uchwalanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. Odwoływanie członków Zarządów Kół, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji,
 5. Nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu Związku,
 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków oraz od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz o połączeniu z innym związkiem hodowców koni.

 

§21.

 1. Zarząd Związku liczy 9 członków w tym 3 członków z Oddziału Radom oraz Prezes wybierany na zasadach określonych w § 18 ust. 4 Statutu oraz 3 zastępców członka Zarządu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu zwołanym przez Prezesa, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbycia Walnego Zjazdu Zarząd wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, którzy mogą być odwołani z pełnionych funkcji w trakcie trwania kadencji. Wybór dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza oraz odwołanie ich z pełnionych funkcji następuje bezwzględną większością głosów statutowego składu Zarządu.
 3. Zarząd działa na podstawie  Statutu i regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.
 4. Zarząd wybiera spośród siebie członka, który reprezentuje WZHK we władzach PZHK
 5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał przez prezesa lub w przypadku jego nieobecności przez zastępującego go wiceprezesa Związku.
 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa w czasie trwania kadencji, jeden z wiceprezesów pełni funkcję prezesa do czasu wyboru nowego prezesa przez Walny Zjazd.
 7. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w posiedzeniu. 
 8. Udział w zebraniach Zarządu biorą Prezes i Członkowie, Dyrektor biura Związku, Dyrektor Oddziału lub osoba przez niego upoważniona oraz inne osoby zaproszone.
 9. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
 10. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 11. Przy podejmowaniu uchwał w trakcie posiedzeń Zarządu przy równej ilości głosów w głosowaniu jawnym decydującym jest głos Prezesa.
 12. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd uzupełnia swój skład o zastępcę członka Zarządu wybranego na Zjeździe, który uzyskał kolejno największą ilość głosów.

 

§22.

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone dla innych władz Związku lub PZHK, a w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Związku.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Dyrektorem Związku po zaopiniowaniu przez Prezydium PZHK.
 3. Ustalanie dla Dyrektora zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych.
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Dyrektorem Oddziału i ustalanie zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych.
 5. Opracowywanie planów działalności, projektów budżetu zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu Związku.
 6. Zatwierdzanie wynagrodzenia, podwyżek, premii i nagród dla pracowników Związku.
 7. Analiza i zatwierdzanie bilansu Związku, Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Związku i PZHK sprawozdań z działalności oraz wniosków.
 8. Ustalanie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich od hodowców koni.
 9. Organizowanie i rozwiązywanie Terenowych Kół Hodowców Koni oraz określanie obszarów ich działania po uzyskaniu akceptacji Walnego Zjazdu WZHK.
 10. Wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których Związek jest członkiem w liczbie określonej statutem lub uchwałą kompetentnego organu tych organizacji.
 11. Ustalanie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebrania Kół na Walne Zjazdy Związku.
 12. Składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Koła, Członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej Związku na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 13. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji.
 14. Wnioskowanie do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie Złotej Odznaki PZHK.
 15. Rozpatrywanie wniosków i postulatów Walnych Zebrań Członków Terenowych Kół.

 

§23.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej musi nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zjazdu, na którym Komisja ta została wybrana.

3a.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie  Statutu i regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje na bieżąco pracę Związku, a co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod kątem rzetelności dokumentacji i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.
 3. Komisja Rewizyjna pomiędzy Walnymi Zjazdami Delegatów zatwierdza sprawozdanie finansowe.
 4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium.
 5. Protokół z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.
 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Komisja uzupełnia swój skład o zastępcę członka Komisji wybranego na Zjeździe, który uzyskał kolejno największą ilość głosów.

 

§24.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do współpracy z Zarządem w sprawach dotyczących Związku.

 

§25.

 1. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

          1) kontrola statutowej działalności Związku,

          2) składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków,

          3) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu. Wnioski muszą być podjęte w formie uchwały, zawierającej uzasadnienie wraz z dowodami uzasadniającymi wniosek.

          4) składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji.

          5) kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu.

           6) składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Związku na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

§26.

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.
 2. Sąd Koleżeński wybiera z pośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.
 3. Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego musi nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zjazdu, na którym Sąd ten został wybrany.
 4. Sąd Koleżeński działa na podstawie Statutu i regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 5. Sąd Koleżeński Związku orzeka, jako pierwsza instancja.
 6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy stronom odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zjazdu Delegatów WZHK za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, Sąd uzupełnia swój skład o zastępcę członka Sądu wybranego na Zjeździe, który uzyskał kolejno największą ilość głosów.

 

§27.

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Orzekanie w sprawach pozbawienia członkostwa, na wniosek Zarządu Koła, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku.
 2. Orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządów Kół oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku na wniosek Zarządów Kół, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 3. Rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie.

 

§28.

Terenowe Koła Hodowców Koni:

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Terenowe Koło Hodowców Koni, które zrzesza członków Związku na obszarze powiatu lub powiatów. Koła są organizowane i rozwiązywane przez Zarząd Związku.
 2. Koło nie ma osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy statut.
 3. Koło używa pieczątki podłużnej z napisem “Terenowe Koło Hodowców Koni w (nazwa siedziby Koła)”.

§29.

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Koła.

 

§30.

 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła oraz głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Związku. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu, które powinno być przesłane na 10 dni przed terminem.
 2. Głosowanie osobowe odbywa się jawnie lub tajnie, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół odbywają się co 4 lata, a zebrania organizacyjno-sprawozdawcze przynajmniej raz w roku.
 4. Walne Zebrania są zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła, z własnej inicjatywy lub na wniosek:

           1) co najmniej 1/3 członków,

           2) Zarządu Związku,

           3) Komisji Rewizyjnej.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 2. Do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy:

          1) zatwierdzanie wytycznych do planów działalności i projektów budżetu Koła, po uzgodnieniu z Zarządem Związku,

          2) uchwalanie dodatkowych składek, wyłącznie na potrzeby Koła,

           3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz udzielanie lub odmowa udzielania Zarządowi Koła absolutorium,

           4) wybór Zarządu i Delegatów na Walny Zjazd Związku, w liczbie ustalonej uchwałą Zarządu Związku oraz wybór 2 zastępców delegata.

 

§31.

 1. Zarząd Koła składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie: Prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Zarząd Koła odbywa zebrania co najmniej 1 razy w roku.
 3. Do właściwości Zarządu Koła należy załatwianie wszystkich spraw nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania, w szczególności:

          1) opracowywanie w uzgodnieniu z Zarządem Związku planów pracy Koła,

          2) reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym również w organizacjach samorządu rolniczego na obszarze działania,

         3) kierowanie pracą Koła,

         4) zwoływanie przynajmniej raz w roku Walnego zebrania sprawozdawczego,

          5) wykonywanie uchwał Władz Związku,

          6) współudział w akcjach hodowlanych w rejonie działania Koła,

          7) prowadzenie instruktażu dla hodowców – członków Koła i rolników niezrzeszonych,

          8) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu oraz wytycznych do planów działalności,

          9) składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu Koła do najbliższego Walnego Zjazdu Związku,

          10) składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu Koła w czasie trwania kadencji.

 1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

 

§32.

Zarząd Związku na terenie swojego działania może tworzyć Sekcje Rasowe i Użytkowe na zasadach Terenowych Kół Hodowców Koni.

Rozdział 5.
Majątek Związku

§33.

Związek może nabywać i zbywać rzeczy i prawa oraz tworzyć fundusze.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.

 

§34.

Fundusze Związku powstają z:

 1. wpisowego,
 2. składek członkowskich,
 3. opłat z czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów,
 4. opłat dodatkowych uchwalonych przez Walny Zjazd Związku,
 5. dotacji,
 6. darowizn,
 7. innych źródeł określonych przepisami szczegółowymi lub umowami.

 

§35.

Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządów Kół, może uchwalać składki specjalne na swoje własne cele uzasadnione potrzebami Zarządu i gospodarować nimi na zasadach przewidzianych w uchwale.
Sprawozdania z gospodarowania tymi środkami Zarząd Związku składa Walnemu Zjazdowi.

 

§36.

 1. Dochód WZHK przeznaczony jest w całości na działalność statutową.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

§37.

 1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku Związku oraz o zaciąganiu innych zobowiązań podejmuje Zarząd Związku.
 2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Związku składają:

          1) Prezes samodzielnie,

          2) Wiceprezes łącznie ze skarbnikiem,

          3) Wiceprezes łącznie z innym Członkiem Zarządu,

 1. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa członkowi lub pracownikowi Związku do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku łącznie z prezesem lub wiceprezesem Związku.

Rozdział 6.
Zmiany Statutu, połączenie Związku z innym związkiem i rozwiązanie Związku.

§38

Statut Związku może być zmieniony przez Uchwałę Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§39.

Związek może połączyć się z innym związkiem hodowców koni lub organizacją na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów delegatów na Walnym Zjeździe.

 

§40.

Uchwała o połączeniu Związków powinna zawierać postanowienia dotyczące:

 1. połączenia Związku z innym Związkiem Hodowców Koni lub organizacją o charakterze rolniczym przez:

          a) przeniesienie całego majątku Związku na inny Związek, organizację lub

          b) przyjęcie całego majątku od innego Związku, organizacji lub

          c) zawiązanie nowego Związku, na który przechodzi majątek łączących się Związków, organizacji.

    2. Określenie sprawowania Zarządu połączonych Związków lub organizacji do czasu odbycia Walnego Zjazdu nowopowstałego Związku.

 

§41.

 1. Wszelkie czynności związane z połączeniem wykonuje Zarząd Związku.
 2. Zarząd zdaje z tych czynności sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po jego zatwierdzeniu składa wniosek do sądu o dokonanie zmian w rejestrze.

§42.

  1. Związek może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów delegatów na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tym celu zwołanym, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
  2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące:

                     1) postawienia Związku w stan likwidacji,

                     2) powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmuje czynności Zarządu do zakończenia likwidacji, w składzie 3 osób,

                     3) określenia terminu likwidacji,

                     4) określenia przeznaczenia mienia pozostałego po likwidacji Związku na cele hodowli koni.

            3. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego sądu o wykreślenie Związku z rejestru.   

Traci moc Statut WZHK Warszawa z dnia 28.09.2022 r. Statut WZHK Warszawa wchodzi w życie z dniem 10.04.2024 r.

 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu

   ul. Wernera 33/37 (II piętro - pokój nr 207),
       26-600 RADOM
  48 362-51-69
  strefa_konia@o2.pl
  godz. otwarcia: 7:00 - 15:00