Statut Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie zatwierdzony na Walnym Zjeździe Związku w dniu 24.07.2020 r.

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne:

§1

 1. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie /dalej zwany “Związkiem”/ jest dobrowolną i samorządną organizacją społeczno-zawodową.
 2. Celem działania Związku jest reprezentowanie i obrona praw i interesów hodowców koni.
 3. Związek jest rolniczym zrzeszeniem branżowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr. 32, poz. 217 z 1982 r., zm. Dz.U. Nr. 106, poz. 668 z 1998 r.).

§2

 1. Obszarem działania Związku jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Związku są Marki.
 3. Związek posiada Oddział w Radomiu.
 4. Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie określa zasięg terytorialny i zakres działania Oddziału.

§3

 1. Związek ma osobowość prawną.
 2. Związek jest członkiem Polskiego Związku Hodowców Koni w Warszawie, zwanego dalej “PZHK”.

§4

 1. Związek organizuje na obszarze swego działania Terenowe Koła Hodowców Koni, zwane dalej “Kołami”.
 2. Koła zrzeszają osoby fizyczne na zasadach określonych w niniejszym statucie. Terenem działalności Koła jest powiat lub powiaty.

§5

 1. Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: “Wojewódzki Związek Hodowców Koni” i napisem pośrodku "w Warszawie” oraz podłużnej z tą samą treścią.
 2. Oddział używa pieczęci podłużnej o treści: “Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu”.

§6

 1. Związek może być członkiem innych organizacji rolniczych oraz korzystać z ich pomocy zgodnie ze statutem tych organizacji.
 2. Związek może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych.
 3. Decyzje w sprawach wymienionych w punktach 1 i 2 podejmuje Zarząd Związku.

 

Rozdział 2.
Cele i zadania Związku oraz środki ich realizacji:

§7

Celem Związku jest reprezentowanie potrzeb oraz ochrona praw i interesów hodowców koni, a w szczególności:

 1. organizowanie grup hodowców i producentów koni;
 2. doskonalenie hodowli i chowu koni, wpis ich do ksiąg koni hodowlanych, ocenę wartości hodowlanej i użytkowej koni, rejestrację i selekcję źrebiąt oraz wydawanie rejestrów hodowlanych;
 3. współdziałanie w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych dotyczących hodowli i chowu koni; reprezentowanie interesów hodowców i ich obrona w kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej;
 4. szkolenie fachowe hodowców;
 5. udzielanie pomocy hodowcom w użytkowaniu, przygotowaniu i sprzedaży koni.

§8

Związek realizuje swoje cele przez:

 1. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności zootechnicznych związanych z prowadzeniem ksiąg hodowlanych i oceną wartości użytkowej koni;
 2. wykonywanie z upoważnienia i pod nadzorem PZHK czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów;
 3. popieranie i propagowanie nowoczesnych metod hodowli i chowu koni;
 4. wprowadzenie właściwych zasad organizacji hodowców koni służących dobru hodowli;
 5. współdziałanie z podmiotami publicznymi i niepublicznymi w doskonaleniu hodowli i chowu koni;
 6. współpracę z odnośnymi władzami w wykonywaniu ustaw, rozporządzeń i przepisów w zakresie hodowli i chowu koni;
 7. organizowanie pokazów i wystaw oraz aukcji sprzedaży koni;
 8. współdziałanie z odpowiednimi instytucjami przy sprzedaży koni, przede wszystkim stanowiących własność członków Związku;
 9. udzielanie porad i pomocy fachowej, organizowanie odczytów, zakładanie bibliotek, organizowanie wyjazdów specjalistycznych oraz popularyzowanie czasopism fachowych;
 10. organizowanie kursów w zakresie hodowli koni, podkownictwa, zoohigieny i użytkowania koni;
 11. współpracę z organizacjami jeździeckimi oraz popularyzację turystyki i hipoterapii;
 12. współpracę z ośrodkami naukowymi;
 13. współdziałanie z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu chorób koni;
 14. występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe dla zasłużonych hodowców i działaczy w dziedzinie hodowli oraz pracowników Związku.

§9

 1. Obsługę administracyjno - biurową Związku sprawuje biuro Związku.
 2. Na czele biura Związku stoi Dyrektor Biura
 3. Dyrektor biura Związku jest powoływany przez Zarząd Związku, po zaopiniowaniu przez Prezydium PZHK.
 4. Obsługę administracyjno - biurową Oddziału sprawuje biuro Oddziału z siedzibą w Radomiu.
 5. Na czele biura Oddziału stoi Dyrektor Oddziału powoływany przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie.

 

Rozdział 3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 2. Członkami zwyczajnymi Związku mogą być osoby fizyczne zajmujące się praktycznie hodowlą koni albo związane z nią zawodowo.

§11

 1. Osoby fizyczne są przyjmowane i skreślane przez Zarząd WZHK.
 2. Członkiem honorowym Związku jest osoba, której Walny Zjazd Związku ma wniosek Zarządu Związku, nadał taki tytuł.
 3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku.

§12

Członek Związku ma prawo:

 1. brać udział w Walnym Zebraniu Terenowego Koła Hodowców Koni,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Związku i władz PZHK,
 3. posiadać legitymację Związku i nosić odznakę PZHK,
 4. pierwszeństwa w korzystaniu z usług zootechnicznych świadczonych przez Związek.

§13

Członek Związku jest zobowiązany:

 1. wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składkę członkowską, jak również wszystkie opłaty ustanowione przez władze Związku;
 2. stosować się do postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał i wytycznych Związku i PZHK;
 3. brać udział w pracach Związku i dążyć do realizacji jego zadań.

§14

Członek Związku traci prawa członkowskie w wyniku:

 1. rezygnacji z członkostwa w Związku, złożonej na piśmie Zarządowi Związku;
 2. nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat;
 3. skreślenia z listy członków na skutek nie wykonywania obowiązków statutowych, lub dokonywania czynów sprzecznych z prawem i innych czynów godzących w dobre imię Związku i hodowców;
 4. wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Związku albo w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw publicznych.

 

Rozdział 4.
Władze Związku:

§15

 1. Władze Związku wszystkich szczebli pochodzą z wyboru.
 2. Obowiązują następujące zasady wyboru władz:
  • głosowanie jest tajne, chyba że 2/3 uprawnionych do głosowania opowie się za głosowaniem jawnym,
  • nie ogranicza się liczby kandydatów, względnie liczby list kandydatów do władz,
  • głosuje się na poszczególnych kandydatów lub na poszczególne listy kandydatów do władz,
  • mandaty do władz otrzymują kandydaci, względnie listy kandydatów, które uzyskały największą liczbę głosów,
  • etatowi pracownicy Związku nie mogą kandydować do władz,
  • kadencja wszystkich władz trwa 4 lata,
  • do władz Związku mogą kandydować delegaci wybrani na Walny Zjazd Związku przez Walne Zebrania Kół.

§16

Władzami Związku są:

 1. Walny Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§17

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 2. Walne Zjazdy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Zjazdy zwołuje Zarząd Związku co najmniej raz w połowie kadencji.
 4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  • co najmniej 1/3 delegatów,
  • Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd musi odbyć się w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.
 6. Nadzwyczajny Zjazd rozpatruje tylko sprawy, dla których został zwołany.
 7. O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zjazdu delegaci powinny być powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem.

§18

 1. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym delegaci wybierani na Walnych Zebraniach Terenowych Kół Hodowców Koni.
 2. Członkowie ustępujących władz Związku, Prezesi Terenowych Kół Hodowców Koni, którzy nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.
 3. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w sprawach wymagających kwalifikowanej większości głosów.
 4. W razie braku kworum określonego w pkt. 1, Walny Zjazd może się odbyć w tym samym dniu, pół godziny później; w drugim terminie, i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych na Zjeździe uprawnionych do głosowania.Informację tę należy zamieścić w zawiadomieniach o Walnym Zjeździe.

§19

 1. Porządek dzienny Walnego Zjazdu ustala Zarząd Związku.
 2. Wnioski o zamieszczaniu spraw w porządku dziennym Walnego Zjazdu mogą składać:
  1. Zarządy Kół,
  2. Komisja Rewizyjna Związku,
  3. najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu
   Wnioski złożone po tym terminie nie mogą być uwzględnione.
 3. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być tylko sprawy zamieszczone w porządku dziennym.
 4. Obrady Walnego Zjazdu odbywają się według regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.

§20

Do właściwości Walnego Zjazdu należy:

 1. Uchwalanie planów działalności Związku i kierunków hodowlanych oraz dodatkowych składek wyłącznie na potrzeby Związku.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań i wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udzielanie lub odmowa udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i ich zastępców.
 5. Wybór delegatów i ich zastępców na Walny Zjazd PZHK.
 6. Inicjowanie wniosków i postulatów dotyczących spraw Związku.
 7. Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 8. Odwoływanie członków Zarządów Kół, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji.
 9. Nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Zarządu Związku.
 10. Uchwalanie zmian Statutu.
 11. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku oraz o połączeniu z innym związkiem hodowców koni.

§21

 1. Zarząd Związku liczy 9 członków i 3 zastępców.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, którzy mogą być odwołani z pełnionych funkcji większością głosów w trakcie trwania kadencji.
 3. Ukonstytuowanie Zarządu Związku musi nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zjazdu, na którym Zarząd ten został wybrany.
 4. Zarząd wybiera spośród siebie członka, który reprezentuje WZHK we władzach PZHK
 5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał przez prezesa lub wiceprezesa Związku.
 6. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, jeden z wiceprezesów pełni funkcję prezesa do czasu wyboru nowego przez Zarząd.
 7. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.
 8. Udział w zebraniach Zarządu biorą Prezes i Członkowie, Dyrektor biura Związku, Dyrektor Oddziału lub osoba przez niego upoważniona oraz inne osoby zaproszone.
 9. Członek Zarządu może być odwołany w czasie trwania kadencji, uchwałą Walnego Zjazdu, z powodu nienależytego wykonywania obowiązków.
 10. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach w czasie trwania kadencji orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 11. Przy podejmowaniu uchwał w trakcie posiedzeń Zarządu przy równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa.

§22

Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Związku nie zastrzeżone dla innych władz Związku lub PZHK, a w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Związku.
 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Dyrektorem Związku po zaopiniowaniu przez Prezydium PZHK.
 3. Ustalanie dla Dyrektora zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych.
 4. Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę z Dyrektorem Oddziału i ustalanie zakresu obowiązków i uprawnień kompetencyjnych.
 5. Opracowywanie planów działalności, projektów budżetu zgodnie z wytycznymi Walnego Zjazdu Związku.
 6. Zatwierdzanie wynagrodzenia, podwyżek, premii i nagród dla pracowników Związku.
 7. Analiza i zatwierdzanie bilansu Związku, Przedkładanie Walnemu Zjazdowi Związku i PZHK sprawozdań z działalności oraz wniosków.
 8. Ustalanie wysokości i sposobu pobierania wpisowego, składek członkowskich od hodowców koni.
 9. Organizowanie i rozwiązywanie Terenowych Kół Hodowców Koni oraz określanie obszarów ich działania po uzyskaniu akceptacji Walnego Zjazdu WZHK.
 10. Wybieranie delegatów na zjazdy organizacji, których Związek jest członkiem w liczbie określonej statutem lub uchwałą kompetentnego organu tych organizacji.
 11. Ustalanie liczby delegatów wybieranych przez Walne Zebrania Kół na Walne Zjazdy Związku.
 12. Składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu Koła, Członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej Związku na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 13. Składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji.
 14. Wnioskowanie do Walnego Zjazdu PZHK o nadanie Złotej Odznaki PZHK.
 15. Rozpatrywanie wniosków i postulatów Walnych Zebrań Członków Terenowych Kół.

§23

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera z pośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej musi nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zjazdu, na którym Komisja ta została wybrana.
 4. Komisja Rewizyjna kontroluje na bieżąco pracę Związku, a co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod kątem rzetelności dokumentacji i gospodarności.
 5. Komisja Rewizyjna bada sprawozdania finansowe lub dokonuje wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdania finansowe.
 6. Komisja Rewizyjna pomiędzy Walnymi Zjazdami Delegatów przyjmuje sprawozdanie finansowe.
 7. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium.
 8. Protokół z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Związku.
 9. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.
 11. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd.
 12. Komisja Rewizyjna ma prawo do uzupełnienia składu o nowych członków Komisji pochodzących z wyboru na Walnym Zjeździe Delegatów w miejsce tych, którzy z różnych przyczyn ustąpili ze swoich funkcji w trakcie trwania kadencji.

§24

Komisja Rewizyjna obowiązana jest do współpracy z Zarządem w sprawach dotyczących Związku.

§25

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola statutowej działalności Związku,
 2. składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań i wniosków,
 3. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
 4. składanie wniosków do Walnego Zjazdu Związku o odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji.
 5. kontrolowanie zgodności działań Zarządu ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu.
 6. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w czynnościach członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego Związku na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
  Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§26

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków i 2 zastępców.
 2. Sąd Koleżeński wybiera z pośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza.
 3. Ukonstytuowanie się Sądu Koleżeńskiego musi nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zjazdu, na którym Sąd ten został wybrany.
 4. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walny Zjazd Związku.
 5. Sąd Koleżeński Związku orzeka, jako pierwsza instancja.
 6. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego służy stronom odwołanie w terminie 14 dni do Walnego Zjazdu Delegatów WZHK za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego.

§27

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Orzekanie w sprawach pozbawienia członkostwa, na wniosek Zarządu Koła, Zarządu, Komisji Rewizyjnej Związku.
 2. Orzekanie w sprawach zawieszenia w czynnościach członków Zarządów Kół oraz członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej Związku na wniosek Zarządów Kół, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku na okres do najbliższego Walnego Zjazdu.
 3. Rozstrzyganie sporów o prawa i obowiązki członkowskie.

§28

Terenowe Koła Hodowców Koni:

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym Związku jest Terenowe Koło Hodowców Koni, które zrzesza członków Związku na obszarze powiatu lub powiatów. Koła są organizowane i rozwiązywane przez Zarząd Związku.
 2. Koło nie ma osobowości prawnej, a jego działalność reguluje niniejszy statut.
 3. Koło używa pieczątki podłużnej z napisem "Terenowe Koło Hodowców Koni w (nazwa siedziby Koła)".

§29

Władzami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Koła.

§30

 1. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem decydującym członkowie Koła oraz głosem doradczym przedstawiciele Zarządu Związku. Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej 50% członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie, co powinno być zaznaczone w zawiadomieniach o Walnym Zebraniu, które powinno być przesłane na 10 dni przed terminem.
  Głosowanie osobowe odbywa się jawnie lub tajnie, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
  Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół odbywają się co 4 lata, a zebrania organizacyjno-sprawozdawcze przynajmniej raz w roku.
 2. Walne Zebrania są zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła, z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. co najmniej 1/3 członków,
  2. Zarządu Związku,
  3. Komisji Rewizyjnej.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od otrzymania wniosku i rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.
 5. Do właściwości Walnego Zebrania Członków Koła należy:
  1. zatwierdzanie wytycznych do planów działalności i projektów budżetu Koła, po uzgodnieniu z Zarządem Związku,
  2. uchwalanie dodatkowych składek, wyłącznie na potrzeby Koła,
  3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła oraz udzielanie lub odmowa udzielania Zarządowi Koła absolutorium,
  4. wybór Zarządu i Delegatów na Walny Zjazd Związku, w liczbie ustalonej uchwałą Zarządu Związku.

Ponadto w każdym Kole wybierany jest 1 zastępca delegata.

§31

 1. Zarząd Koła składa się z 5 członków i wybiera spośród siebie: Prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
 2. Zarząd Koła odbywa zebrania co najmniej 1 razy w roku.
 3. Do właściwości Zarządu Koła należy załatwianie wszystkich spraw nie zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania, w szczególności:
  1. opracowywanie w uzgodnieniu z Zarządem Związku planów pracy Koła,
  2. reprezentowanie Koła na zewnątrz, w tym również w organizacjach samorządu rolniczego na obszarze działania,
  3. kierowanie pracą Koła,
  4. zwoływanie przynajmniej raz w roku Walnego zebrania sprawozdawczego,
  5. wykonywanie uchwał Władz Związku,
  6. współudział w akcjach hodowlanych w rejonie działania Koła,
  7. prowadzenie instruktażu dla hodowców - członków Koła i rolników niezrzeszonych,
  8. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu oraz wytycznych do planów działalności,
  9. składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu Koła do najbliższego Walnego Zjazdu Związku,
  10. składanie wniosków do Walnego Zjazdu o odwołanie członka Zarządu Koła w czasie trwania kadencji.
 4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§32

Zarząd Związku na terenie swojego działania może tworzyć Sekcje Rasowe i Użytkowe na zasadach Terenowych Kół Hodowców Koni.

 

Rozdział 5.
Majątek Związku

§33

Związek może nabywać i zbywać rzeczy i prawa oraz tworzyć fundusze.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.

§34

Fundusze Związku powstają z:

 1. z wpisowego,
 2. składek członkowskich,
 3. opłat z czynności związanych z identyfikacją koni i wydawaniem dla nich paszportów,
 4. opłat dodatkowych uchwalonych przez Walny Zjazd Związku,
 5. dotacji,
 6. darowizn,
 7. innych źródeł określonych przepisami szczegółowymi lub umowami.

§35

Zarząd Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządów Kół, może uchwalać składki specjalne na swoje własne cele uzasadnione potrzebami Zarządu i gospodarować nimi na zasadach przewidzianych w uchwale.
Sprawozdania z gospodarowania tymi środkami Zarząd Związku składa Walnemu Zjazdowi.

§36

 1. Dochód WZHK przeznaczony jest w całości na działalność statutową.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§37

 1. Decyzje o zbywaniu i nabywaniu majątku Związku oraz o zaciąganiu innych zobowiązań podejmuje Zarząd Związku.
 2. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków majątkowych Związku składają:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes łącznie ze skarbnikiem
  3. Wiceprezes łącznie z innym Członkiem Zarządu
 3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa członkowi lub pracownikowi Związku do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku łącznie z prezesem lub wiceprezesem Związku.

 

Rozdział 6.
Zmiany Statutu, połączenie Związku z innym związkiem i rozwiązanie Związku.

§38

Statut Związku może być zmieniony przez Uchwałę Walnego Zjazdu, większością 2/3 głosów delegatów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§39

Związek może połączyć się z innym związkiem hodowców koni lub organizacją na mocy uchwały podjętej większością 2/3 głosów delegatów na Walnym Zjeździe.

§40

 1. Uchwała o połączeniu Związków powinna zawierać postanowienia dotyczące:
  połączenia Związku z innym Związkiem Hodowców Koni lub organizacją o charakterze rolniczym przez:
  1. przeniesienie całego majątku Związku na inny Związek, organizację lub
  2. przyjęcie całego majątku od innego Związku, organizacji lub
  3. zawiązanie nowego Związku, na który przechodzi majątek łączących się Związków, organizacji
 2. Określenie sprawowania Zarządu połączonych Związków lub organizacji do czasu odbycia Walnego Zjazdu nowopowstałego Związku.

§41

 1. Wszelkie czynności związane z połączeniem wykonuje Zarząd Związku.
 2. Zarząd zdaje z tych czynności sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po jego zatwierdzeniu składa wniosek do sądu o dokonanie zmian w rejestrze.

§42

 1. Związek może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały powziętej większością 2/3 głosów delegatów na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe, wyłącznie w tym celu zwołanym, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna zawierać postanowienia dotyczące:
  1. postawienia Związku w stan likwidacji
  2. powołania Komisji Likwidacyjnej, która przejmuje czynności Zarządu do zakończenia likwidacji, w składzie 3 osób,
  3. określenia terminu likwidacji,
  4. określenia przeznaczenia mienia pozostałego po likwidacji Związku na cele hodowli koni.
 3. Komisja Likwidacyjna przedstawia sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i po zatwierdzeniu tego sprawozdania składa wniosek do właściwego sądu o wykreślenie Związku z rejestru.

 

Traci moc Statut WZHK Warszawa z dnia 20.04.2016 r. Statut WZHK Warszawa wchodzi w życie z dniem 24.07.2020 r.

 

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu

   ul. Wernera 33/37 (II piętro - pokój nr 207),
       26-600 RADOM
  48 362-51-69
  strefa_konia@o2.pl
  godz. otwarcia: 7:00 - 15:00