Szanowni Hodowcy,

Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie,

Szanowni Delegaci,

na Walny Zjazd Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie,

Zarząd WZHK w Warszawie informuje, iż w dniu 31 lipca 2023 r. wpłynął do Zarządu WZHK wniosek Komisji Rewizyjnej WZHK o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie w sprawie odwołania Prezesa WZHK oraz pozostałych członków Zarządu. (Kopia wniosku z zanonimizowym akapitem na str. 2 poniżej).

Komisja Rewizyjna jako powód odwołania wskazała niegospodarność (złe zarządzanie finansami Związku  w ocenie Komisji Rewizyjnej) oraz nieprzestrzeganie Statutu WZHK w Warszawie.

Zarząd WZHK nie kwestionuje prawa Komisji Rewizyjnej do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, gdyż takie prawo przysługuje Komisji Rewizyjnej z mocy postanowień §17 ust. 4 pkt 2 Statutu WZHK.

Jednakże ze względu na postawiony bardzo poważny zarzut niegospodarności Zarządu, a jednocześnie brak wskazania konkretnych faktów i dokumentów uzasadniających postawiony zarzut niegospodarności w celu przedstawienia – nie tylko Delegatom na Walny Zjazd, ale wszystkim Hodowcom Członkom WZHK – rzetelnej informacji o sprawozdaniu finansowym WZHK za 2022 rok oraz informacji o sytuacji finansowej WZHK, postanowił zlecić niezależnemu biegłemu rewidentowi zbadanie sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz dokonanie oceny finansowej WZHK. W tym celu wszczęte zostało postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który wykona tą usługę.

Po ostatecznym ustaleniu z wybranym biegłym rewidentem terminu zakończenia badania sprawozdania i przedłożenia pisemnego raportu z tego badania, Zarząd WZHK zwoła Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów WZHK, który rozpatrzy wniosek Komisji Rewizyjnej i dokona oceny zasadności stawianych zarzutów nie tylko na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej, ale również na podstawie informacji wynikających z raportu niezależnego biegłego rewidenta.

Ponadto Zarząd WZHK wskazuje, iż Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów z powodu zarzutu niegospodarności Zarządu, jednakże do dnia dzisiejszego nie dostarczyła Zarządowi WZHK protokołu z przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej WZHK mimo, iż obowiązek przekazywania Zarządowi WZHK protokołów z przeprowadzonych kontroli wynika z postanowień § 23 ust. 8 Statutu WZHK.

Za Zarząd:

Prezes WZHK – Krzysztof Grąbczewski

Wniosek Komisji Rewizyjnej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu WZHK w Warszawie

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie - Oddział w Radomiu

   ul. Wernera 33/37 (II piętro - pokój nr 207),
       26-600 RADOM
  48 362-51-69
  strefa_konia@o2.pl
  godz. otwarcia: 7:00 - 15:00